Keelekümblusprogrammi kvaliteedisüsteem.

Alates 2010. aastast pakub keelekümblusprogramm liitunud haridusasutustele keelekümblusprogrammi rakendamist ja arengut toetavad ning hindavad keelekümblusprogrammi kvaliteedisüsteemi sisehindamise kriteeriumid.
Keelekümblusprogrammi sisehindamise kriteeriumid on kirjeldatud valdkonniti lähtuvalt haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009.a määrusest nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes":

  • eestvedamine ja juhtimine;
  • personalijuhtimine;
  • koostöö huvirühmadega;
  • ressursside juhtimine;
  • õppe- ja kasvatusprotsess.

 

Keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuse sisehindamise kriteeriumid on üks osa keelekümblusprogrammi kvaliteedisüsteemist:

  • keelekümbluse kvaliteedi hindamissüsteem integreerub haridusasutuse üldisesse sisehindamissüsteemi ja annab ühe töövahendi sisehindamiseks;
  • keelekümblusega seotud sisehindamise kriteeriumid ei muuda haridusasutusele sisehindamist oluliselt töö- ja ajamahukamaks;
  • kriteeriumite koostamisel lähtutakse Demingi tsükli põhimõttest: planeeri → tee → hinda → korrigeeri;
  • keelekümblusprogrammi kvaliteedisüsteemi sisehindamiskriteeriumid on vormistatud juhendina, see on lihtne ja võimalikult üheselt mõistetav;

koostatud juhendit käsitatakse kui näidist, milles asutus teeb muudatusi vastavalt sellele, kui suur osakaal on keelekümblusprogrammil asutuse üldises arengus.
Aastast 2012 tunnustab keelekümblusprogrammi juhtkomitee programmiga liitunud asutusi auhinnaga „Aasta keelekümblusasutus".