Nõustamine on õpetaja professionaalset enesearengut toetav dialoog, mis toetab õpetajat õpilas(t)e arenguks soodsate tingimuste kujundamisel ja oma tegevuse mõtestamisel.

  • Nõustamine on õpetaja algatatud dialoog, mis suunab teda oma õpetajategevust reflekteerima ja analüüsima.
  • Nõustamise kui dialoogi(de) jada aluseks on vastastikused kokkulepped.
  • Nõustamine aitab õpetajal saada teadlikumaks oma õpetamisega seotud hoiakutest, pedagoogilistest põhimõtetest, eesmärkidest ja tegevustest.
  • Nõustamine toetab eneserefleksiooniharjumuse kujunemist ning aitab õpetajal saavutada oma igapäevatöös kindlustunnet.
  • Nõustamine toetab õpetajat kutseoskuste arendamisel ja motiveerib teda end sihipäraselt täiendama.

Nõustamisel tähtsustatakse aine- ja keeleõppe lõimimise ning keelekümblusmetoodika põhimõtteid.

abiks opetajale