Eesti keelekümblusprogrammiga seotud teadustööd ülikoolides

Doktoritööd

 • Hiie Asser.Varajane osaline ja täielik keeleimmersioon Eesti muukeelse hariduse mudelitena. Tartu Ülikool, 2003. Juhendaja Larissa Vassitšenko. (Töö on trükisena MISA raamatukogus olemas.)
 • Ülle Rannut. Keskkonna mõju eesti keele omandamisele ja vene õpilaste integratsioonile Eestis. Tallinna Ülikool, 2005. Juhendaja Anu-Reet Hausenberg. (Töö on kättesaadav Internetis www.tlulib.ee.)
 • Peeter Mehisto. Navigating Management and Pedagogical Complexities in Bilingual Education: An Estonian Case Study. Londoni Ülikool, 2012. Juhendaja David Scott.

Magistritööd

 • Olga Antriainen. Interaktiivsed õpiobjektid varajase keelekümbluse kontekstis. Tallinna Ülikool, 2010. Juhendaja Mart Laanpere.
 • Fljuza Hairullina. Eesti keele õpetamine lasteaia keelekümblusrühmas IKT abil. Tallinna Ülikool, 2009. Juhendaja Jaagup Kippar.
 • Julia Kašintseva. Õpetajate arvamusi keelekümblusmetoodika rakendamisest. Tallinna Ülikool, 2009. Juhendaja Airi Kukk.
 • Kristi Vanakõrts. Keelekümbluse mõju õpilase kultuurilisele identiteedile (Läänemere Gümnaasiumi 3. ja 6. klassi õpilaste arvamuste põhjal). Tallinna Ülikool, 2009. Juhendaja Maia Muldma.
 • Maarika Mae. Lasteaia keelekümblusrühma õpetaja professionaalne areng ja toetust vajavad kutseoskuste valdkonnad. Tallinna Ülikool, 2008. Juhendaja Aino Ugaste.
 • Margit Malva. Mängude ja mänguliste võtete rakendamine 5–6-aastaste laste teise keele omandamisel: Jõhvi Lasteaia Sipsik keelekümblusrühma näitel. Tallinna Ülikool, 2008. Juhendaja Inna Järva.
 • Izabella Riitsaar. Реализация программы позднего языкового погружения на примере Таллинской Паэ Гимназии. Hilise keelekümbluse programmi realiseerimine Tallinna Pae Gümnaasiumi näitel. Tallinna Ülikool, 2008. Juhendaja Ene-Silvia Sarv. (Töö on MISA raamatukogus olemas.)
 • Marge Kiel. Pilootuuring keelekümblusrühmade 6–7-aastaste laste koolivalmidus / (õpetajate ja lastevanemate hinnangutes). Tallinna Ülikool, 2007. Juhendaja Airi Kukk.
 • Kerttu Olesja Kroon. Koolivalmiduse vaimne aspekt keelekümblusrühma ja eestikeelse lasteaiarühma võrdluses. Tallinna Ülikool, 2007. Juhendaja Tiia Õun.
 • Ene Kurme. Integreeritus keelekümbluse õppematerjalides. TÜ Narva Kolledž, 2007. Juhendaja Diana Maisla.
 • Natalja Ljutov. Kahe Tartu linna lastepäevakodu muukeelsete laste eesti keele omandamise tase. Tartu Ülikool, 2007. Juhendaja Renate Pajusalu.
 • Jelena Garus. Keelekümblusrühmas ja eesti rühmas õppivate venekeelsete laste suhtlusstrateegiatest. Tartu Ülikool, 2006. Juhendaja Birute Klaas.
 • Olga Ivanova. Kohtla-Järve koolid: perspektiivid ja arengusuunad aastaks 2010. Tartu Ülikool, 2006. Juhendaja Hasso Kukemelk. (Töö e-versioon on MISAs olemas.)
 • Natalia Koshpaeva. Метод языкового погружения в условиях русско-марийского двуязычия. Tartu Ülikool, 2006. Juhendaja Tõnu Seilenthal. (Töö on kättesaadav Internetis SIIN; üks peatükk Eesti keelekümblusprogrammi kohta.)
 • Peeter Mehisto. Applying a Stakeholder Approach to the Development of the Estonian Language Immersion Program. Tartu Ülikool, 2006. Juhendajad Maaja Vadi ja Toomas Haldma.
 • Kaidi Peiker. The Effect of Language Immersion on Estonian and English Language Anxiety in the Sixth Form. Tartu Ülikool, 2006. Juhendajad Kristel Ruutmets ja Irene Käosaar. (Töö e-versioon on MISAs olemas.)
 • Maire Kebbinau. Keelekümblusklassi õppekirjandus – õpetaja ja õpilase tugi õppekavaeesmärkide saavutamisel. Tallinna Ülikool, 2005. Juhendaja Leida Talts. (Töö e- versioon on MISAs olemas.)
 • Larissa Kus. Acculturation, Socio-cultural and Psychological Adaptation of Russian- speaking Minorities in Estonia. Tallinna Ülikool, 2005. Juhendaja Toomas Niit.
 • Valeri Novikov. Keelekümbluse juurutamise kogemus Tallinna Läänemere Gümnaasiumis. Tallinna Ülikool, 2004. Juhendaja Ene-Silvia Sarv. (Töö on käsikirjana MISAs olemas.)

Bakalaureusetööd

 • Irina Klishina. Keelekümbluslasteaia venekeelsete laste kõnes esinev vene-eesti koodivahetus. TÜ Narva Kolledž, 2010. Juhendaja Anastassia Zabrodskaja.
 • Julia Djomina. Kas ja kuidas mõjutab keelekümblus õpilaste hoiakuid ja suhtumist eesti keelde. Tallinna Ülikool, 2009. Juhendaja Ülle Rannut.
 • Julia Gabaidullina. Eesti keele õppimise motivatsioonilise orientatsiooni mõõtmine (tava- ja hiliskeelekümblusklassi näitel). Tallinna Ülikool, 2009. Juhendaja Anastassia Zabrodskaja.
 • Anna-Liisa Allmäe. Kohalike omavalitsuste kaasamise mehhanismid ja nende efektiivsus keelekümblusprogrammi näitel. Tartu Ülikool, 2007. Juhendaja Kristina Kallas.
 • Ly Ujok. Rääkimisoskuse arendamine lasteaia keelekümblusrühmas. TÜ Narva Kolledž, 2007. Juhendaja Ene Kurme.
 • Jana Jõgeva. Ajalooaine ja eesti keele integreeritud õppest keelekümbluskooli 8. klassi näitel. Tartu Ülikool, 2007. Juhendaja Tiina Kikerpill.
 • Kerttu Olesja Kroon. Varase keelekümblusprogrammi järgi õppivate laste koolivalmidus. Tallinna Ülikool, 2005. Juhendaja Tiia Õun.
 • Ljudmila Petrova. Lugemaõpetamine täissõnameetodil varases keelekümblusprogrammis. TÜ Narva Kolledž, 2005. Juhendaja Ene Kurme.
 • Pavel Poptšenko. Keelekümbluse projekti kajastumine Eesti meedias: eesti- ja venekeelsetes ajalehtedes ilmunud artiklite võrdlus 2000–2004. Tallinna Ülikool, 2005. Juhendaja Tanel Vallimäe.
 • Marina Sinitsõna. Keelekümblus ja kirjutamisoskuse uurimus Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 4. keelekümblusklassi õpilastööde näitel. Tallinna Ülikool, 2004. Juhendaja Irene Käosaar.
 • Jelena Garus. Eesti keele õppimine ja õpetamine lasteaia keelekümbluse eksperimentaalrühmades. Tartu Ülikool, 2003. Juhendaja Tiina Kikerpill.
 • Natalja Komarova. Keelekümblus. Koostöö lapsevanematega keelekümblusklassides (lõputöö). TÜ Narva Kolledž, 2003. Juhendaja Katri Raik.
 • Alla Ojavere. Развитие родной речи учащихся первой ступени обучения обуч а ю щихся по программе языкового погружения (diplomitöö). TÜ Narva Kolledž, 2003. Juhendaja Jelena Ivanova.
 • Jevgenia Sarap. Mustamäe keelekeskkonna mõju ja õpilaste integratsioon Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 2. keelekümblusklassis. Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002. Juhendaja Ülle Rannut.
 • Ellen Matisen. Erinevate keeleõppemeetodite efektiivsuse võrdlus kakskeelsuse arendamise aspektist. Tartu Ülikool, 2000. Juhendaja Birute Klaas.
 • Kädi Krebstein. Venekeelsete üliõpilaste kohanemine eestikeelses keskkonnas. Tartu Ülikool, 2000. Juhendaja Birute Klaas.

Teadusuuringud 

Keelekümblejate õppekavaalased saavutused lasteaia ja I klassi lõpul

PDFVarase kümblusprogrammi jätkusuutlikkus (Peeter Mehisto, Hiie asser 2005)

PDFKeelekümbluse 2007-2008. aasta uurimuse aruanne (Kristiina Sau-Ek, Krista Loogma, Vaike Võõbus)

PDFKeelekümblejate õppekavaalased saavutused lasteaia ja I klassi lõpul (Tallinna Ülikool, 2008)

PDFHiliskeelekümblusprogrammi jätkusuutlikkus (Peeter Mehisto, 2009)