Tunnustused Eesti tasandil

Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu on Vabariigi Presidendi eestvõttel 1993. aastal algatatud sihtasutus, mis annab välja Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumise preemiat, Toomas Lumani asutatud ja rahastatud noore teadlase preemiat ning noore kultuuritegelase preemiat, samuti Hansapanga rahastatud hariduspreemiaid.

Hariduspreemia võib määrata kõigil õpitasandeil haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, praktiliste haridusuuenduste algatajana ja ellurakendajana ning haridusametnikuna hariduspoliitikat välja töötades.

2004. aasta preemia pälvisid Irene Käosaar ja Peeter Mehisto, eduka keelekümblusprogrammi juhid ning uue keeleõppemetoodika juurutajad Eestis.

Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste tunnustamiseks.

2014. aastal pälvis Valgetähe IV klassi teenemärgi Valeri Novikov – keelekümblusprogrammi edendajana.


Preemia Heino Liimetsa nimelisel kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil

Kasvatusteaduslike tööde konkursi eesmärgid on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile. Konkurss toimus esimest korda 1990. aastal. Preemiat saab taotleda kuues valdkonnas:
1) eesti keeles publitseeritud teadustöö;
2) võõrkeeles publitseeritud teadustöö/-artikkel;
3) publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia);
4) magistritöö;
5) populaarteaduslik töö;
6) didaktilis-rakenduslik töö
7) õpikud (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat).

2009. aasta preemia didaktilis-rakenduslike tööde kategoorias sai Peeter Mehisto koos Hiie Asseri ja Kai Võlligaraamatu „Lõimitud aine- ja keeleõpe" ning selle ingliskeelse algversiooni „Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual" eest.

2012. aasta preemia õpikute kategoorias said Maia Muldma, Urve Aja ning Maire Kebbinau raamatu „Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas" eest.


Haridus- ja teadusministeeriumi tänukiri

See on ministeeriumi autasu, millega tunnustatakse inimese, asutuse või organisatsiooni tegevust hariduse, teaduse, noortetöö või keele valdkonnas, riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses tähtsate või suuremahuliste ülesannete eduka täitmise eest.

Haridus- ja teadusministeeriumi 2012. aasta tänukiri Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed keelekümblusprogrammi koordinaatoritele programmi arendamise ja juurutamise ning selle kogemuste jagamise eest eestikeelse aineõppe rakendamisel Eestis (sh õpetajakoolituse ja metoodilise nõustamissüsteemi arendamise kaudu).

Johannes Käisi nimeline preemia

Aasutatud detsembris 1985 ja määrab Johannes Käisi Seltsi esildiste alusel Peri POÜ kord aastas 25. detsembril ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist. Johannes Käisi nimeline preemia määratakse pedagoogile, kes väärib tunnustust oma praktilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega, on ühiskondlikult aktiivne.

2013. aastal pälvis Johannes Käisi nimelise preemia Tallinna Vindi lasteaia keelekümblusõpetaja Heddi Minlibajeva.