Keelekümblusprogrammi Lapsevanemate Liit korraldas suvekooli lastevanematele, mis toimus Nelijärvel ajavahemikul 11.-13.september 2015.
Suvekooli teemad:
- Keelekümblusprogrammi põhimõtete tutvustus ning arutelu lastevanemate rolli üle programmis;
- Keelekümblusprogrammis osalevates laste vanematest võrgustiku kujundamine ning mitmekeelse hariduse positiivse sõnumi edastamine ühiskonnas;
- Lastevanemate murede ja edulugude jagamine.

Lapsevanemate Liidul on nüüd Facebookis olemas oma konto

Tulge külla!

 

 

4.-6.juunil 2015 toimus lasteaia õpetajate suvekool „Reaalsus ja illusioon".

Suvekoolis õppisime animatsioonide ja lühifilmide loomist, et järgmisel aastal mitmekesistada õpikeskkonda koos lastega. Koolitajaks oli Katrin Kuusik meeskonnaga (BFM Laste Filmikool). Õpetajate tehtud animatsioonidega saab tutvuda aadressil https://www.youtube.com/channel/UCNbNO4oBCkdNHij1DFOtN1Q

Täname kõiki õpetajate suvekoolis osalejaid ja toetajaid, kelleta poleks vahvat koostegemist toimuda saanud!
Kallid õpetajad, olete imelised, teotahtelised ja loovad!
Julgete ideede rakendumist teile ja teie rühma lastele!

Suvekoolist on valminud videokokkuvõte
Ilusat suve algust kõigile!
https://youtu.be/hUoHEtYBGIc

 

 

Koostöös Balti Filmi- ja Meediakooli tudengite Jürgen Moori ja Veli Valentin Rajasaarega on valminud keelekümblust reklaamivad filmiklipid:

UJULA
PARK
KODU
POOD

 

 

Kultuuriminister Indrek Saar andis 6. mail üle üheksa riiklikku lõimumisvaldkonna arendus- ja meediapreemiat möödunud aasta silmapaistvamate projektide elluviijatele. „Kõige paremini toetavad lõimumist praktilised kontaktid ja koostöökogemused. Ja seda me toetada soovimegi – et inimesed suhtleksid omavahel ja aitaksid teineteisel mõista seda kultuurilist mitmekesisust, mis on kindel osa Eesti kultuuriruumist," ütles kultuuriminister Indrek Saar. „Iga hea ettevõtmine väärib tunnustust. Kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine kujundab meie ühiseid väärtushoiakuid ja aitab kaasa ühiskonna avatud hoiakute tekkele." Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ja Kultuuriministeerium tunnustasid arendus-ja meediapreemiate saajaid tänavu juba 15. korda. MISA konkursile esitati sel aastal kokku 53 taotlust. Kultuuriminister Indrek Saar andis rahvusooper Estonia talveaias üle üheksa 1000 euro suurust preemiat, millest kuus olid arenduspreemiad ja kolm meediapreemiad. Samuti anti tänukirjad kõigile konkursi nominentidele.

Meediapreemia nominentide seas oli ka MTÜ Keelekümblusprogrammi Lapsevanemate Liidu ajaleht Родителская Газета. Ajalehe 1. number ilmus aprillis 2006, seni viimane, 40. number, ilmus detsembris 2014.

Ajalehes tutvustatakse keelekümblusmetoodikat, olulisemaid sündmusi keelekümblusprogrammiga liitunud asutustes ja KLLi elus. Sõna ja pilt täiendavad teineteist. Ajalehe koostamise, väljaandmise ja jaotamise eest vastutab täiel määral KLL, enamiku lugudest on kirjutanud Natalja Soboleva (KLLi aktiivi liige).

Programmi edasised arengud, allprogrammide (varane täielik keelekümblus, hiline keelekümblus, osaline keelekümblus, kahesuunaline keelekümblus) tutvustus – niisugune teave jõuab vanemateni KLLi ajalehe kaudu. Nõu ja teavet saab vanem vanemalt, õpetajalt, eripedagoogilt, keelekümbluskeskuse või HTMi töötajalt. Ajalehes saavad sõna õpilased, keelekümblusprogrammi vilistlased. Olulisele kohale on jäänud vanemate mureküsimustega seonduv.

Valdavalt on artiklid venekeelsed, on ka paralleelselt eesti ja vene keeles avaldatud lugusid. Esimestes ajalehenumbrites oli keeleõppeline lasterubriik. (Näiteks 2006. aasta detsembrinumbris ristsõnad eesti ja vene keeles. Erinevatele küsimustele vastates jõuti sama lahenduseni: riigi nimi, kust sai alguse keelekümblusprogramm. Samal leheküljel ka venekeelsed mõistatused ja lugu Lapimaa jõuluvanast.) Katsetati ka eesti keele õppe veergudega täiskasvanuid silmas pidades.

Igas lehenumbris on keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedade ja koolide nimekiri ja lastevanemate ühendusega liitumise teave.

Ajaleht on ka tunnustuste jagamise ja tunnustatute tutvustamise koht. Ei puudu omaloomingki. Nii näiteks on 2012. aasta novembrikuu ajalehes luuletus keelekümbluslapse vanaemalt: Как внук пошёл учиться.

Ajaleht saadetakse programmiga liitunud asutustesse, SA Innove keelekümbluskeskusse ja HTMi. Üksikuid eksemplare jaotatakse keelekümblusprogrammi üritustel. Nii on KLLi ajalehe üksiknumbreid jõudnud ka Komimaale, Kasahstani, Soome.

Ajalehel on Keelekümblus Lapsevanemate häälekandjana tähtis osa Eesti haridussüsteemiga seotud üldisemate küsimuste selgitamisel, vahendatakse haridusministrite seisukohti, sh keelekümblusprogrammi kohta.

Aasta aastalt on kasvanud keelekümbluslaste vanemate teadlikkus ja kaasrääkimise soov, ollakse valmis keelekümbluspõhimõtteid selgitama. Seda nii ajalehes kui ka ajalehe mõjul värskete keelekümbluslaste vanematele lasteaedades ja koolides. Kui vaja, osaletakse vestlusringides, kus keelekümbluse pooldajate kõrval on ka skeptikuid.

KKLi kui võrgustikku seovad iga-aastane suvekool, temaatilised seminarid, programmi populariseerivate väljaannete tellimine-koostamine. Ajaleht aitab üksikute tegemiste kõrval võrgustikku hoida, teha vanemate, lasteaedade ja koolide tegemised nähtavaks ka neile, kes ise veel aktiivsete tegutsejateni pole jõudnud. Üha sagedamini loeme lehtedest välja ühtekuuluvustunde kajastusi (vanemaina, eestimaalastena, kodanikena).

Arenduspreemiate kohta täpsemalt loe SIIT

 

Käimas on registreerimine 2015 II poolaasta keelekümblusõpetajate üleriigilistele koolitustele.

Täpsem info siit.