Koostöös Balti Filmi- ja Meediakooli tudengite Jürgen Moori ja Veli Valentin Rajasaarega on valminud keelekümblust reklaamivad filmiklipid:

UJULA
PARK
KODU
POOD

 

 

Kultuuriminister Indrek Saar andis 6. mail üle üheksa riiklikku lõimumisvaldkonna arendus- ja meediapreemiat möödunud aasta silmapaistvamate projektide elluviijatele. „Kõige paremini toetavad lõimumist praktilised kontaktid ja koostöökogemused. Ja seda me toetada soovimegi – et inimesed suhtleksid omavahel ja aitaksid teineteisel mõista seda kultuurilist mitmekesisust, mis on kindel osa Eesti kultuuriruumist," ütles kultuuriminister Indrek Saar. „Iga hea ettevõtmine väärib tunnustust. Kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine kujundab meie ühiseid väärtushoiakuid ja aitab kaasa ühiskonna avatud hoiakute tekkele." Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ja Kultuuriministeerium tunnustasid arendus-ja meediapreemiate saajaid tänavu juba 15. korda. MISA konkursile esitati sel aastal kokku 53 taotlust. Kultuuriminister Indrek Saar andis rahvusooper Estonia talveaias üle üheksa 1000 euro suurust preemiat, millest kuus olid arenduspreemiad ja kolm meediapreemiad. Samuti anti tänukirjad kõigile konkursi nominentidele.

Meediapreemia nominentide seas oli ka MTÜ Keelekümblusprogrammi Lapsevanemate Liidu ajaleht Родителская Газета. Ajalehe 1. number ilmus aprillis 2006, seni viimane, 40. number, ilmus detsembris 2014.

Ajalehes tutvustatakse keelekümblusmetoodikat, olulisemaid sündmusi keelekümblusprogrammiga liitunud asutustes ja KLLi elus. Sõna ja pilt täiendavad teineteist. Ajalehe koostamise, väljaandmise ja jaotamise eest vastutab täiel määral KLL, enamiku lugudest on kirjutanud Natalja Soboleva (KLLi aktiivi liige).

Programmi edasised arengud, allprogrammide (varane täielik keelekümblus, hiline keelekümblus, osaline keelekümblus, kahesuunaline keelekümblus) tutvustus – niisugune teave jõuab vanemateni KLLi ajalehe kaudu. Nõu ja teavet saab vanem vanemalt, õpetajalt, eripedagoogilt, keelekümbluskeskuse või HTMi töötajalt. Ajalehes saavad sõna õpilased, keelekümblusprogrammi vilistlased. Olulisele kohale on jäänud vanemate mureküsimustega seonduv.

Valdavalt on artiklid venekeelsed, on ka paralleelselt eesti ja vene keeles avaldatud lugusid. Esimestes ajalehenumbrites oli keeleõppeline lasterubriik. (Näiteks 2006. aasta detsembrinumbris ristsõnad eesti ja vene keeles. Erinevatele küsimustele vastates jõuti sama lahenduseni: riigi nimi, kust sai alguse keelekümblusprogramm. Samal leheküljel ka venekeelsed mõistatused ja lugu Lapimaa jõuluvanast.) Katsetati ka eesti keele õppe veergudega täiskasvanuid silmas pidades.

Igas lehenumbris on keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedade ja koolide nimekiri ja lastevanemate ühendusega liitumise teave.

Ajaleht on ka tunnustuste jagamise ja tunnustatute tutvustamise koht. Ei puudu omaloomingki. Nii näiteks on 2012. aasta novembrikuu ajalehes luuletus keelekümbluslapse vanaemalt: Как внук пошёл учиться.

Ajaleht saadetakse programmiga liitunud asutustesse, SA Innove keelekümbluskeskusse ja HTMi. Üksikuid eksemplare jaotatakse keelekümblusprogrammi üritustel. Nii on KLLi ajalehe üksiknumbreid jõudnud ka Komimaale, Kasahstani, Soome.

Ajalehel on Keelekümblus Lapsevanemate häälekandjana tähtis osa Eesti haridussüsteemiga seotud üldisemate küsimuste selgitamisel, vahendatakse haridusministrite seisukohti, sh keelekümblusprogrammi kohta.

Aasta aastalt on kasvanud keelekümbluslaste vanemate teadlikkus ja kaasrääkimise soov, ollakse valmis keelekümbluspõhimõtteid selgitama. Seda nii ajalehes kui ka ajalehe mõjul värskete keelekümbluslaste vanematele lasteaedades ja koolides. Kui vaja, osaletakse vestlusringides, kus keelekümbluse pooldajate kõrval on ka skeptikuid.

KKLi kui võrgustikku seovad iga-aastane suvekool, temaatilised seminarid, programmi populariseerivate väljaannete tellimine-koostamine. Ajaleht aitab üksikute tegemiste kõrval võrgustikku hoida, teha vanemate, lasteaedade ja koolide tegemised nähtavaks ka neile, kes ise veel aktiivsete tegutsejateni pole jõudnud. Üha sagedamini loeme lehtedest välja ühtekuuluvustunde kajastusi (vanemaina, eestimaalastena, kodanikena).

Arenduspreemiate kohta täpsemalt loe SIIT

 

Käimas on registreerimine 2015 II poolaasta keelekümblusõpetajate üleriigilistele koolitustele.

Täpsem info siit.

Aprill on lõimitud aine ja keeleõppe kuu. Üle Eesti toimuvad erinevad temaatilised üritused.

LAK-õppe kuu sündmused
on kalendertabelina nähtavad SIIN (muudetud 14.04).
Sündmuste tabelit uuendatakse ajavahemikus 16. märtsist - 6. aprillini kaks korda nädalas. Palun jälgige, kas osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

Kutsume haridusasutusi, kohalikke omavalitsusi ja maavalitsusi aprillikuus korraldama ettevõtmisi, mis tähtsustavad teises keeles õppimist, aineõppe ja keeleõppe lõimimist, koostööd haridusasutuste vahel ja asutuste sees. Avatud uste päevad, asutuste koostöised tegevused, piirkonda haaravad seminarid jmt on hea võimalus teha oma LAK-õppe rakendamise edulood ja kogemused nähtavaks.

LAK-ÕPPE KUU sündmused palume registreerida SIIN

 

LAK-ÕPPE PÄEV - 8. APRILL, 10.30 -17.00

Registreerimine SIIN
Tallinnas, Meriton Grand Conference & Spa hotelli konverentsikeskus (Paldiski mnt. 4)
Oodatud on haridusasutuste juhid, haridusametnikud, õpetajad, koolitajad, õppejõud, üliõpilased, keelekümblusprogrammi partnerid
Teemad: Mitmekeelsus eesmärgina. Kas aineõpetaja tahab olla keeleõpetaja? Mis on ainealane keelepädevus?
Esinejate hulgas on Johannes Gutenbergi Ülikooli professor Oliver Meyer.
Päevakava


KOOLITUSPÄEV – 9. APRILL, 9.00-15.00

Registreerimine SIIN
Päevakava
Oodatud on koolitajad, nõustajad, metoodikud, õppejõud
Teema: Keelepädevus ja LAK-õpe. Koolitajaks on Gutenbergi Ülikooli professor Oliver Meyer


LAK-õppe kuu üritusi toetab SA Innove Keelekümbluskeskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lasteaedade õpetajad, õppealajuhatajad, direktorid ja lapsevanemad on oodatud osalema 21. aprillil TÜ Narva Kolledžis toimuvale konverentsile „Õpime koos!".

Konverentsi kava asub SIIN

Täpsem info

Läti LA MARITE  konverentsist "Õppime koos" (tekst piltidega).

Konverentsi fotod ja osalejate tagasiside on SIIN