Võimalus on taotleda LAK-õppe (sh keelekümbluse) ürituste läbiviimiseks toetusi. Toetust saavad taotleda keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutused. 

1) Eestisiseste LAK-õppe (sh keelekümbluse) ühisürituste korraldamise toetused

Toetatava ürituse:
- oodatavad tulemused peavad olema seotud keelekümblusprogrammi asutustes lõimitud aine- ja keeleõppe (sh keelekümbluse) arendamisega ja/või laiemalt sellealase teabe levitamisega;
- sihtgrupiks peavad olema vähemalt 3 erineva asutuse töötajad; minimaalselt 15 inimest (keelekümblusmeeskonnad, õpetajad, õpetajate abid/abiõpetajad, asutuste juhtkonnad, haridusametnikud, lapsevanemad);
- tegevuseks võivad olla keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste korraldatavad seminarid, infopäevad, visiidid teistesse asutustesse jms.

2) Eestiväliste LAK-õppe (sh keelekümbluse) ühisürituste toetamise põhimõtted – so „100 õpetajat õppereisile“, mille lubasime välja motivatsioonipäeval

Toetatava ürituse:
- tegevuseks võivad olla keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste Eestist väljaspoole toimuvad tegevused (õppereisid, konverentsidel esinemine/osalemine jms);
- oodatavad tulemused peavad olema seotud lõimitud aine- ja keeleõppe (sh keelekümbluse) arendamisega keelekümblusprogrammi asutustes ja/või sellealase teabe levitamisega;
- sihtgrupiks õppereisil peavad olema vähemalt 20 keelekümblusõpetajat sh vene/võõrkeeles õpetavad õpetajad ja õpetajate abi/abiõpetajat 20st erinevast asutusest; õppereisile kaasatakse üks SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse töötaja, kelle osalemise kulud katab SA Innove (täiendavalt eraldatud toetusele);
- sihtgrupiks konverentsil vm esindusüritusel on keelekümblusasutuse töötaja(d), kes esineb(vad) üritusel keelekümblust Eestis tutvustava ettekandega, osaleb(vad) LAK-õppega sh keelekümblusega seotud ümarlaual või juhib/modereerib selleteemalisi töötubasid vms;


Propageeri keelekümblust ja küsi selleks meilt toetust!

Eestivälise LAK-õppe (sh keelekümbluse) ühisürituse toetuse