Keelekümblusõppe toetamise üks teid on jõukohaste ja huvitavate ning metoodiliselt mitmekesiste õppematerjalide väljatöötamine. Õppematerjalid on suunatud õppekavas sõnastatud oodatavate üldiste ning ainealaste õpitulemuste saavutamisele ja hea keeleoskuse arengule.

I kooliastme jaoks on koostatud eesti keele põhine õpikute ja töövihikute komplekt, milles arvestatakse kõigi teistegi õppeainete sisusid, meetodeid, tööviise.

Keelekümbluskeskuse koordineerimisel on koostatud töölehti lasteaedade ja koolide jaoks. Koolidele mõeldud töölehed on kas suveräänsed või seotud konkreetsete eesti õppekeelega koolide jaoks koostatud õpikutega. Töölehtede adressaadiks on valdavalt õpilased.

Töölehtede koostamisse on kaasatud õpetajad. Lasteaiast ja koolist saadud tagasiside alusel töölehti täiendatakse ja parandatakse.

Oppevara