Sari „Tere, ..." on loodud eestikeelse, sh keelekümblusõppe toeks 1.–3. klassile.


Autorite meeskond alustas tööd varase keelekümblusprogrammi rakendamisega rööbiti. Esimesel programmiaastal said õpetajad materjali jupikaupa. Tagasiside alusel tehti materjalidesse korrektiive ja programmi teisest aastast (2002) on õpetajatel õppekomplekt värvilisena ja katsetatuna kasutada.

Õppekomplekti loomisel on silmas peetud riiklikus õppekavas toodud sätestatud ootusi õpipädevuse kujunemisele: lugemistekstide ja ülesannete kaudu kujundatakse õpilase suutlikkust
a) organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet;
b) planeerida õppimist ning seda plaani järgida;
c) kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
d) analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust.
Õpetajat toetavad õpikuteemadega seotud klassipõhised kooliõppekavade näidised.
Õppekomplekt aitab õpilasel tõsta aineteadmiste taset, rikastada väljendusoskust, leida õpikutegelastega samastumise võimalusi, kujundada sallivust, harjutada seadma eesmärke, olema aktiivne õppija, kes annab hinnanguid oma tööle, tööprotsessile. Õpikud annavad ideid ja eeskujusid loovateks tegevusteks ning probleemide märkamiseks ja lahendamiseks. Õpikutegelaste eeskuju suunab ette võtma ja juhtima aktiivseid ning koostöiseid tegevusi.

Õpetaja tööd toetavad õpikus toodud ideed ja näited õppetöö korraldamiseks, märksõnadeks turvaline õpikeskkond, ainete integratsioon, õpilaste huvide ja kogemuste arvestamine, positiivne enesehinnang ja iseseisvus, loovuse arendamine, tunnustav tagasiside, rühmatöö, õppe seos igapäevaeluga, uurimuslik lähenemine, nähtuste mõistmine jt.

Õppekomplektis on läbivateks tegelasteks ühe klassi õpilased, kellega koos I kooliastme õppe tegevusi, rõõme ja muresid läbi elatakse. Õpikutegelasteks on erinevast rahvusest inimesed, sisse on toodud erinevad peremudelid.

Õppekomplekti sihtrühmaks on eesti keeles õppivad 1.–3. klassi õpilased, sealhulgas klassidest, kus õpib teise kodukeele ja/või kultuuritaustaga lapsi.

Õppekomplekt on:

  • õppimiskeskne ja aktiivõppeline;
  • aineid integreeriv ja teemakeskne;
  • stereotüübivaba.


Õpiku paarislehekülg moodustab terviku, pakkudes teksti mitmes erinevas raskusastmes. Paarislehekülgede teemad pakuvad võimalusi lõimimiseks nii oma kogemuste kui ka teistes ainetes õpituga. Esitatud küsimused eeldavad teemade avamist ja oma arvamuse avaldamist, pakkudes materjali mõtlemis- ja väljendusoskuse arendamiseks. Kirjutama ja lugema õppimine seotakse nii inimeseõpetuse kui ka läbivate teemadega, olulisel kohal on ümbritseva keskkonna ja looduse teemad.

Aastaaegade vaheldumist, kodu ja kodukohta kirjeldavate teemad annavat kõnelemiseks ainet nii tuttavatel kui ka uutel teemadel. Lugemishuvi äratamiseks pakutakse mitmekesiseid tekstitüüpe ning küsimustega suunatakse õpilasi edasi mõtlema ning innustatakse olema loovad.

Tähelepanu all on sotsiaalsete pädevuste kujundamine: inimestevahelised suhted, erinevused ja sarnasused, hoolimine ning koostööks vajalikud oskused. Pakutakse vajalikke suhtlemismudeleid ning ideid õppetöö korraldamiseks. Tähelepanu keskmes on õpioskuste arendamine, igakuise kokkuvõtliku teema MINU ÕPITEE kaudu suunatakse hindama on saavutusi ja kavandama edasist õppimist.

Töövihikud on seotud õpikuga nii sisus kui ka mahus. Harjutused ja käelise tegevuse ülesanded kinnistavad õpitut ning võimaldavad keeleõpetuslikke tegevusi lõimida inimeseõpetuse, matemaatika jt ainete ning läbivate teemadega Ülesannete lahendamisel pakuvad õpilasele Iseseisvaks toimetulekuks tuge õpikust kindlad leheküljed.

Töövihiku lisa, kogumikud ISESEISEV TÖÖ (8-10 lk), esitab õpitud teemade kohta kokkuvõtlikud ülesanded – iga teema/kuu kohta kaks lehte. Tööleht annab õpetajale tagasisidet õpitu omandamise ja õpetamise tõhususe kohta ning õpilasele võimaluse reflekteerida oma edusamme ning neid täiskasvanu toel kavandada. Töölehed sobib lisada õpilase õpimappi.

Õppekomplekti sarja „Tere, kool!", „Tere, sõber!" ja „Tere, maailm!" kontseptsiooni ja teostamise protsessi on juhtinud Keelekümbluskeskus, väljaandmist toetanud Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur (CIDA). Koostajad on silmas pidanud õppekirjanduse koostamise kriteeriumeid.

TERE, KOOL ! Õpik, 1. klass, 1.osa
Maire Kebbinau, Erika Kalmus, Ene Kurme, Krista Poks, Merike Pääru
TERE, KOOL ! Töövihik, 1. klass, 1.osa
Maire Kebbinau, Erika Kalmus, Ene Kurme, Krista Poks, Merike Pääru, Riina Andrejeva, Alesja Primakova
TERE, KOOL! Õpik, 1. klass, 2.osa
Maire Kebbinau, Merike Pääru, Nonna Meltsas
TERE, KOOL! Töövihik, 1. klass, 2.osa
Maire Kebbinau, Merike Pääru, Nonna Meltsas
TERE, SÕBER! Õpik, 2. klass, 1. osa
Maire Kebbinau, Ene Kurme, Riina Popov, Merike Pääru

TERE, SÕBER! Õpik ja töövihik, 2. klass, 2. osa
Maire Kebbinau, Ene Kurme, Riina Popov, Merike Pääru
TERE, MAAILM! Õpik ja töövihik, 3. klass, 1. osa
Maire Kebbinau, Kersti Koppel, Riina Popov, Merike Pääru, Merle Rebane, Silja Risti, Reili Saaron, Laine Tammela
TERE, MAAILM! Õpik ja töövhik, 3. klass, 2. osa
Maire Kebbinau, Kersti Koppel, Riina Popov, Merike Pääru, Merle Rebane, Silja Risti, Reili Saaron, Anna Sele, Laine Tammela