TÖÖLEHT

On õpilasele mõeldud ja A4 formaadis esitatud õpiülesanne, mis sisaldab konkreetse ülesande käigu ja lahendusvormi kirjeldust. Soovitavalt ka lahenduse või lahenduseni jõudmise protsessi analüüsi kriteeriume, soovitusi või juhiseid.

Tööleht on lahenduslik ja sisuline tervik, mille lahendamine võib kesta 5, 10 või 15 minutit, harvem 45 minutit või paaristund (90 minutit). Õpiülesanne võib olla üles ehitatud ka mitmepäevasena – mitut tundi ning kodust tööd läbivad lühiajalised allülesanded. Allülesannete kestus sel puhul tavaliselt 5–10 minutit, kokkuvõte ja analüüs pikemad.

Töölehtede eesmärk:

- siduda erinevaid aineid (keskustus mingile ainele, RWCT vahendatavad õpioskused);
- teadvustada eestikeelset ainealast sõnavara, spetsiifilisi keelendeid, esitlusmalle;
- harjuda kasutama ja väärtustama eesti keelt kui vahendit – teabe kogumiseks, suhtlemiseks, eneseväljenduseks;
- aktiviseerida õppimist, s.o kujundada ÕPPIJAT; - õpetada lugema ja kasutama eestikeelset õppeteksti.

Töölehtede tunnused:

- arvestatakse erinevate ainete õppe-eesmärke;
- toetatakse eestikeelse õpiku kasutamise harjumuste omandamist;
- harjutatakse tulemuste analüüsimist-hindamist erinevate ainete eesmärke silmas pidades;
- toetatakse sihipäraselt õpilaste keelelist arengut ja õpioskuste arengut;
- kasutatakse aineõppe materjali grammatikateemade näitlikustamisel;
- luuakse võimalusi aineteemadel arendada kõiki keelelisi osaoskusi;
- õpetatakse töötama üksi, paaris, rühmas ja klassina;
- tutvustatakse õpilasele erinevaid eestikeelseid allikaid;
- luuakse kontakte Eesti, kodukoha objektide ja inimestega;
- pakutatakse õpetajale metoodilisi eeskujusid;
- erinevate meelte rakendus; - meetodid ja võtted on vaheldusrikkad;
- tekstid on keeleliselt mitmekesised, jõukohased ja võimaldavad käsitleda erinevaid grammatikaküsimusi;
- õppeülesanne (huvitav sisu), selle lahenduskäik või tulemus on õpilasele isiklikult oluline.

Õpetajale antakse eeskuju:

- töölehtede rakendamiseks ja koostamiseks,
- üksikute teemade mitmeid aineid läbivaks arenduseks,
- õpilaste arengu jälgimiseks, erinevate töövormide, oskuste hindamiseks