Mitmekeelsuse kasvatus Soomes

Benita Nordgren & Marina Bergström

Soomes on 1987. aastast alates rakendatud Kanada eeskujule toetuvat varast täielikku keelekümblust (early total immersion). Keelekümblusõpe sai tookord alguse ühes Vaasa lasteaias, hõlmates kuueaastastest lastest koosnevat rühma. Praegu võtab Vaasas rootsi keele kümblusest osa umbes nelisada soomekeelset last ja nende arv kasvab pidevalt. Tänu Vaasas saadud headele tulemustele on keelekümblus levinud kiiresti ka mujale Soome, kusjuures uute lasteaedade ja keelekümbluskoolide asutamine on olnud eriti aktiivne just pealinna ümbruses. Ühtekokku osaleb Soomes varases täielikus keelekümbluses ligikaudu 3000 last. Lisaks sellele on meie maal arvukalt niisuguseid keelekümblusmeetodit rakendavaid lasteaedu, kus lapsed rootsi keele asemel kümblevad näiteks inglise keeles. Osalist keelekümblust pakutakse lastele muuhulgas Helsingis ja Turus.

Soomes valitakse kümbluskeeleks sageli riigi teine ametlik keel ehk rootsi keel. Selline lahendus on otstarbekas mh õppematerjalide ja õpetajate olemasolu seisukohalt. Soome kakskeelsusest tulenevalt on kümblusõpilastel võimalik rääkida kümbluskeelt ka väljaspool kooli ja kasutada niiviisi ära need mitmekülgsed harjutusvõimalused, mida meie kakskeelne lähiümbrus pakub. Rootsi keele õppimist on kerge toetada nii massiteabevahendite kui isiklike suhete abil. Rootsi keele kümblusel Soomes on seega samu eeliseid kui prantsuse keele kümblusel Kanadas. Juhul kui kümbluskeel erineb riigikeelest, on õpetajate ja õppematerjalide leidmine raskem.

Soomes on kümblusõppe eesmärgiks funktsionaalne mitmekeelsus. Vastupidiselt Kanadale vajavad Soome lapsed tulevikus lisaks maa ametlikele keeltele tõenäoliselt ka teisi keeli. Varakult omandatud teine keel on seega heaks hüppelauaks uute võõrkeelte õppimisele. Soome vajaduste jaoks kavandatud keelekümblusmudel püüabki pakkuda õpilastele võimalust saavutada paljude keelte aktiivne ja mitmekülgne oskus koos eelarvamustevaba suhtumise omandamisega võõrastesse keeltesse, kultuuridesse ja inimestesse. Seetõttu tutvustatakse kümblusõpilasi kolmanda ja neljanda võõrkeelega juba algklassides. Funktsionaalse mitmekeelsuse saavutamise seisukohalt on tähtis ka see, et võõrkeelte õpetamine toimub didaktiliselt samade meetodite abil kui rootsi keele õpetus (vt nt Buss ja Lauren 1997).